ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഗഗ്

 

അബ്ദുൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ., ല്ത്ദിസ് നിങ്ബോ മനോഹരമായ ഹാർബർ നഗരത്തിലെ കൂടുതൽ ക്ഷമതയുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതി. ഒരു യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ചെറിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കസ്റ്റം ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

സ്കിൽഡ് ജീവനക്കാരുടെ പരിചയവുമുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ സഹായത്തോടെ, ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള, നല്ല അന്തരീക്ഷം, ബിസിനസ് സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ നൽകില്ല. നാം പല വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാർ ചാറ്റൽ, കാർ ഫ്രെയിമുകൾ, വാക്വം ക്ലീനർ, കാർ ആരാധകരുടെ കൂടുതൽ. ഇവിടെ നാം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.WhatsApp Online Chat !