مجوز قاب پلیت، اندرسون اتصالات، خودرو آرم - عبد صنعتی

بزرگراه بازتابنده گاردریل راه بند


 امکانات : 

1) بازتابنده یک یا دو 

2) رنگ بازتابنده: قرمز سفید و یا زرد 

3) مواد انعکاسی: PMMA،

4) نصب آسان و تعمیر.

به طور گسترده ای در guardrails بزرگراه ها، تونل ها، کنار جاده ها و پل ها به رانندگان امن ما نه تنها در بزرگراه درگیر شدن، پروژه های پل، بلکه ارائه تسهیلات ترافیک، از جمله استفاده

1) پیاده رو برجسته نشانگر (گل میخ جاده)
2) بزرگراه راه بند
3) مانع شمشیربازی برای بزرگراه 
4) ترافیک نشانه
5) هیئت مدیره ترافیک
6) لین تقسیم
7) دانه های شیشه ای مورد استفاده در جاده نشانگر انعکاسی
8) مخروط ترافیک
9) امکانات ترافیک خورشیدی