ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഫ്രെയിം, ആൻഡേഴ്സൺ കണക്റ്റർ, ഓട്ടോ ചിഹ്നത്തിന് - അബ്ദുൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ

ദ്൦൦൨ ത്രികോണം പ്രതിഫലനം

ഹ്ത്ബ്൧ഒക്സെഅര്ഫ്ക്സക്സക്സക്സബിക്സക്സക്സക്സക്൬ക്സക്സഫ്ക്സക്സക്സസ്.ജ്പ്ഗ്_.വെബ്പ്
  • മിന്.ഒര്ദെര് ക്വാണ്ടിറ്റി: 100 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
  • വിതരണ കഴിവ്: പ്രതിമാസം 10,000 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
  • പോർട്ട്: നിങ്ബോ
  • പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ: ടി.ടി. / തീയതി / വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ