ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഫ്രെയിം, ആൻഡേഴ്സൺ കണക്റ്റർ, ഓട്ടോ ചിഹ്നത്തിന് - അബ്ദുൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ

ചേതനയറ്റ ഇണയെ അ൦൦൧

QQ, 截图 20180512144434
  • മിന്.ഒര്ദെര് ക്വാണ്ടിറ്റി: 100 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
  • വിതരണ കഴിവ്: പ്രതിമാസം 10,000 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
  • പോർട്ട്: നിങ്ബോ
  • പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ: ടി.ടി. / തീയതി / വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ

ഇനം ഇല്ല അ൦൦൧
നിറം ബ്ലൂ, സിൽവർ
മെറ്റീരിയൽ പേ
ച്ത്ന് അളവ് ൧൦൦പ്ച്സ്
കാർ തയ്യാറാക്കുക സാര്വതികമായ
മൊക് ൧൦൦പ്ച്സ്