Лиценз хавтан хүрээ, Андерсон холбогч, Авто Сүлд - Абд аж үйлдвэрийн