බලපත්ර පළඟ රාමු, ඇන්ඩර්සන් සම්බන්ධකය, වාහන රාජ්ය ලාංඡනය - අබ්ද් කාර්මික

D006 ත්රිකෝණය පරාවර්තකයක්


 ද්විත්ව පැති Trapezia පරාවර්තී Delineator

1.Material: සහයෝගය උණුසුම් සින්ක් යකඩ ෙරෝපණ යොදා ගතිමු

2.Color: රතු, කහ, තැඹිලි

3.Size: 120 * 50 * 70mm

4.Visibility: කි.මී. 1

5.Application: රාත්රියේ ආරක්ෂාව තබා ගැනීමට පාර අයිනේ හෝ අධිවේගී වේදිකාවේ භාවිතා

6.Reflector ද්රව්ය: PMMA