බලපත්ර පළඟ රාමු, ඇන්ඩර්සන් සම්බන්ධකය, වාහන රාජ්ය ලාංඡනය - අබ්ද් කාර්මික

ලයිසන් තහඩු රාමු / බලපත්ර තහඩුව හිමියන්ට විශේෂාංග 6


ද්රව්ය ලෝහ: මල නොබැඳෙන වානේ, ඇළුමිනියම්, ප්ලාස්ටික්
විශාලත්වය 310x160mm අඩු හෝ වැඩි, නමුත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සඳහා සම්මත ප්රමාණ 
වර්ණ ක්රෝමියම්, මැට්, කළු, ලියැවුණු පත, කළු, සුදු සහ එසේ මත
යාත්රා මුද්රණය, colorfill සමග debossed මතු ලිපි, සමග වට, සරල