බලපත්ර පළඟ රාමු, ඇන්ඩර්සන් සම්බන්ධකය, වාහන රාජ්ය ලාංඡනය - අබ්ද් කාර්මික

වාහන සඳහා MINI ත්රිකෝණය ප්ලාස්ටික් පරාවර්තක


භාණ්ඩය:  වාහන සඳහා රියර් ප්ලාස්ටික් පරාවර්තී  

තරම:  20mm

ද්රව්ය : පි, ps

චින්තාපර තාක්ෂණය:  තදබල Prismatic

වර්ණය:   සුදු, රතු, කහ

විශේෂ ලක්ෂණ:  තදබල Prismatic, කාලගුණ ප්රතිරෝධ, ජලයට

ස්ථාපනය:  භාවිත ඉස්කුරුප්පු හෝ ස්ටිකරයක්

වගකීම්:  1-2Year

අයදුම්  : ට්රේලර් ට්රක් සඳහා, වාහන ආරක්ෂාව